Text 1 note Learn a Thai Zen Koan on Mind

Zen บทกวี 237

นักเรียนถาม จิตใจคืออะไร

พระภิกษุสงฆ์ชี้ไปที่หัวใจของนักเรียน แล้วก็พูดว่า ดึงนิ้วมือของฉัน

Nák-rian thăhm jìt-jai kheu a-rai.

Student ask mind be what?

Phrá-phík-sù-sŏng chée bpai thêe hŭa-jai khăwng nák-rian láeo gâw phôot wâh deung níu-meu khăwng chăn.

Monk point go to heart of student and then say that pull finger of me.

“What is Mind?” asked the student.

The monk pointed toward the student’s heart. “Pull my finger.”

———-

Thailand Illustration


Text 13 notes Learn a Zen Thai Proverb on Life

Zen บทกวี 236

ชีวิตเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิม

Chee-wít bpen sìng thêe dee phráw man àht-jà dee-khêun gwàh deum.

Life be thing that good because it might improve more-than former.

Life is good. Because it could be better.

———-

Thailand Flood


Text 2 notes Thai Philosphy of Time - Zen Quote

Zen บทกวี 235

เวลาประเดี๋ยวเดียวเพราะมันมักจะถูกไล่ตามเสมอ

Way-lah bprà-dĭo-dio phráw man mák-jà thòok lâi dtahm sà-mĕu.

Time for-short-time because it often has-been chased always.

Time is fleeting because it’s always being chased.

———-

Thai DancerProtected by Copyscape Duplicate Content Check
All Material Copyright © BookofZen.com, 2011. Design crafted by Prashanth Kamalakanthan. Learn modern Thai proverbs.