Text 5 notes Learn About Thailand Gurus & Thai Philosophy

Zen บทกวี 168

กูรูคนแรกพูด คิดนอกกรอบ

กูรูคนที่สองพูด อย่าคิดนอกกรอบ สร้างกล่องใหญ่กว่าเดิม

กูรูคนที่สามพูด อย่าสร้างกล่องใหญ่กว่าเดิม สร้างกล่องใหม่

พระภิกษุสงฆ์พูด นี้คืออะไร หลงใหลกับกล่องทำไม

Goo-roo khon râek phôot khít nâwk gràwp.

Goo-roo khon thêe-săwng phôot yàh khít nâwk gràwp, sâhng glàwng yàig wàh deum.

Goo-roo khon thêe-săhm phôot yàh sâhng glàwng yài gwàh deum, sâhng glàwng mài.

Phrá-phík-sù-sŏng phôot née kheu a-rai? Lŏng-lăi gàp glàwng tham-mai?

Guru person first say think outside box.

Guru person second say don’t think outside box, build box big more original.

Guru person third say don’t build box big more original, build box new.

Monk say this be what? Fascination with box why?

The first guru said, “Think outside the box.”

The second guru said, “Don’t think outside the box. Build a bigger box.”

The third guru said, “Don’t build a bigger box. Create a new box.”

The monk said, “What is this fascination with boxes?”

———


  1. dirty-puma reblogged this from thebookofzen
  2. thev0yages reblogged this from thebookofzen
  3. thebookofzen posted this

Protected by Copyscape Duplicate Content Check
All Material Copyright © BookofZen.com, 2011. Design crafted by Prashanth Kamalakanthan. Learn modern Thai proverbs.