Text 5 notes Zen Koan on God - Thailand Poets

Zen บทกวี 220

นักเรียนกล่าวว่า ฉันสมบูรณ์แบบตามที่พระเจ้าสร้างฉันขึ้นมา

พระตอบว่า พระเจ้าไม่ได้ตอกตะปูจักรวาลไว้กับพื้น

Nák-rian glào wâh chăn sŏm-boon-bàep dtahm-thêe phrá-jâo sâhng chăn khêun mah.

Student say that I perfect as God built me upward.

Phrá dtàwp wâh phrá-jâo mâi-dâi dtàwk dtà-bpoo jàk-grà-wahn wái gàp phéun.

God answer that God not hammerer nail universe keep with floor.

“I am perfect the way God made me,” said the student.

“God doesn’t nail universes to the floor,” replied the monk.

———


  1. emptyformsemptyform reblogged this from thebookofzen
  2. dirty-puma reblogged this from thebookofzen
  3. thebookofzen posted this

Protected by Copyscape Duplicate Content Check
All Material Copyright © BookofZen.com, 2011. Design crafted by Prashanth Kamalakanthan. Learn modern Thai proverbs.